Ajut a la hipoteca

  • Estat: ACTIU. Es pot sol·licitar en qualsevol moment de l’any.
  • Destinataris: Persones amb deutes de quotes d'amortització hipotecària per circumstàncies sobrevingudes no previsibles.
  • Límit de renda familiar: Entre 2 i 3 vegades l’IRSC.*
  • Quota mensual màxima: 900 €.
  • Administració que atorga l’ajut: 

    Agència de l’Habitatge de Catalunya

*IRSC = Indicador de renda de suficiència, valorat en 569,12 euros mensuals i 7.967,73 euros anuals

Prestacions per evitar situacions d’emergència

Les prestacions d’emergència de l'ajut per pagar les quotes hipotecàries tenen l’objectiu d’ajudar les persones a fer front als impagaments de les quotes del préstec hipotecari per motius sobrevinguts. Aquestes ajudes es destinen a les persones residents a Barcelona que siguin titulars d'una hipoteca d'un habitatge a la ciutat que sigui el seu domicili habitual.

Què necessites saber per sol·licitar l’ajut?

Consulta aquest apartat per conèixer els requisits de l’ajut i evitar córrer el risc de perdre l'habitatge. Les sol·licituds de les prestacions d’emergència per pagar les quotes de la hipoteca es poden presentar durant tot l’any en qualsevol Oficina de l’Habitatge de Barcelona.