Consell de l'Habitatge Social de Barcelona

Image
consell

Què és el Consell de l'Habitatge Social de Barcelona?

En el marc del Consorci de l'Habitatge de Barcelona, format per la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona, neix el Consell de l'Habitatge Social de Barcelona (CHSB) com a òrgan consultiu i de participació sobre la política d'habitatge a la ciutat.

El CHSB es va constituir el 26 de febrer de l'any 2007 i representa una oportunitat per dotar d'efectivitat un nou espai de participació ciutadana en matèria d'habitatge que pretén ser un instrument de generació d'opinió, propostes i de promoció de la seva anàlisi.

El Consell va tenir els seus orígens en l'experiència que va realitzar el Grup de Treball d'Habitatge Social del Consell Municipal de Benestar Social de l'Ajuntament de Barcelona. L'especificitat i la importància de la temàtica van impulsar al Consorci de l'Habitatge de Barcelona a crear el CHSB i dotar-lo d'una ampliació de la representació dels diversos agents socials, unes funcions més específiques i una major implicació i seguiment en els temes relacionats amb la política d'habitatge i de seguiment de l'activitat del Consorci.

Les funcions del Consell

 • Assessorar en tots aquells assumptes en què el Consorci de l’Habitatge de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona i l’Administració de la Generalitat li demanin el seu dictamen.
 • Informar dels avantprojectes d’ordenances municipals, i d’altres disposicions de caràcter general que afectin l’habitatge.
 • Generar debat entorn dels principals instruments de la política d'habitatge municipal i, formular propostes d’actuació, mitjançant l’elaboració d’informes propis, adreçats al Consorci de l’Habitatge, i a les administracions que el conformen.
 • Seguir i avaluar el compliment dels Plans d'Habitatge de Barcelona.
 • Seguir i avaluar el compliment dels Plans de Rehabilitació de Barcelona.
 • Seguir i avaluar el compliment de la futura Llei del Dret a l'Habitatge a Catalunya i dels Plans que es concretin de la Generalitat de Catalunya, en l’àmbit d’aplicació de la ciutat de Barcelona.
 • Participar en el procés de definició de nous indicadors vinculats al mercat de l'habitatge de la ciutat.
 • Impulsar activitats i organitzar jornades i conferències entorn de les prioritats en matèria d'habitatge social que defineixi el Consell.
 • Usar les noves tecnologies de la informació per fer extensiu el debat sobre la política d'habitatge al conjunt de la ciutadania.
 • Participar en l’elaboració de les memòries participatives que es posin en marxa en l’àmbit de les polítiques d'habitatge de Barcelona.
 • Elaborar informes participatius i desenvolupar processos participatius propis que es traslladaran al Consell de Ciutat i/o als òrgans de govern de la ciutat i del Consorci.

Formació

El Consell s'organitza amb un Plenari i una Comissió Permanent. El primer està format per prop d’un centenar de membres, en representació de la Generalitat i l'Ajuntament, dels grups polítics municipals, d'organismes i empreses públiques relacionades amb la planificació i construcció d'habitatges, dels consells sectorials de participació municipals, de les entitats socials sense afany de lucre, d'associacions i entitats de suport social per a l'accés a l'habitatge, dels ens cooperativistes, del moviment veïnal, dels sindicats, de fundacions socials, de les universitats, dels col·legis i associacions professionals, entre altres.

La Comissió Permanent està integrada pel President o Presidenta, el Vicepresident o Vicepresidenta Primer/a i Segon/a i fins a dotze membres més, pertanyents al Plenari i designats pel President o Presidenta d'entre els diferents sectors representats en el Plenari, prèvia consulta al mateix Plenari.