Registre de sol·licitants

Image
Promoció del carrer Ciutat de Granada, 95-97

Què és el registre

El Registre de Sol·licitants d’Habitatge de Protecció de Barcelona (RSHPOB) és un registre únic al qual s’han d’inscriure totes les persones que desitgin optar a un habitatge de protecció oficial a la ciutat de Barcelona. Aquest registre està previst a la llei pel dret a l’habitatge i desenvolupat pel Consorci de l’Habitatge de Barcelona.

D’acord amb les competències que li atribueix la Carta Municipal, té com a finalitat:

 • Facilitar i agilitar els processos d’adjudicació i transmissió d’habitatges protegits.
 • Garantir la màxima transparència de tots els processos.
 • Informar de la demanda real d’habitatges protegits de Barcelona.

És un registre de caràcter permanent (és a dir, sense terminis per tramitar-hi la sol·licitud d’inscripció) al qual es pot presentar qualsevol persona, en qualsevol moment, i a través de qualsevol dels canals que es posen a la seva disposició.

Una vegada inscrits, podran participar en els processos d’adjudicació aquells sol·licitants que compleixin els requisits exigits.

La inscripció al registre tindrà una vigència d'un any, a comptar des de la resolució administrativa d’acceptació de la sol·licitud d’inscripció.


Qui s’hi pot inscriure

La persona o les persones que desitgin accedir a un habitatge amb protecció oficial de Barcelona i que compleixin els requisits que estableix la normativa per accedir a aquest tipus d’habitatges.

La inscripció es pot fer de forma individual o per part de més d’una persona, si formen una unitat de convivència. 

La unitat de convivència està formada per totes les persones que convisquin a l’habitatge que es demana. 

Com a sol·licitant, hi figurarà només un dels membres de la unitat de convivència, el qual exercirà de representant de la resta de persones.

Característiques i tipologies de l'habitatge

Els habitatges de protecció oficial poden ser de diferents tipus, en funció de quina sigui la seva qualificació definitiva. A continuació, s'especifiquen les tipologies que es promouen a la ciutat de Barcelona.


Què s'entén per vivenda de protecció oficial?

Són habitatges assequibles per als grups de població amb dificultats per accedir a un habitatge al mercat lliure. Els habitatges de protecció oficial compleixen els requisits que estableix la normativa vigent i han obtingut la qualificació definitiva per part de la Generalitat de Catalunya. El preu de venda o lloguer dels habitatges, en qualsevol règim, serà el que es fixi a la mateixa qualificació definitiva.

Requisits

Documentació a presentar

 • Fotocòpia del document nacional d’identitat o targeta d’identificació d’estranger. Cal presentar-ho sempre.
 • Fotocòpia del permís de residència permanent, si s’escau. Si s’és estranger amb residència permanent.
 • Certificat de discapacitat expedit als centres d'atenció a les persones amb discapacitat, en el cas que fos al·legada, i també qualsevol altra circumstància que justifiqui el dret a ser inclòs, com a possible adjudicatari, en els contingents especials de reserva. Si hi ha un membre de la unitat de convivència amb discapacitat superior al 33%. 
 • Documentació acreditativa que s’ha presentat sol·licitud de reconeixement de persona retornada, si s’escau. Si hi ha un membre de la unitat de convivència que sigui emigrant retornat.
 • Documentació acreditativa d’ingressos. Una còpia de la declaració o de les declaracions de la Renda de les Persones Físiques (IRPF), corresponents a l’exercici 2022, per tots els membres de la unitat de convivència, sempre que estiguin obligats a presentar-la. Si qualsevol dels membres de la unitat de convivència no estigués obligat a presentar la declaració, l’acreditació dels ingressos durant l’any 2022, requerirà la presentació del Certificat d’imputacions que facilita l’Agència General Tributària en qualsevol de les seves delegacions.
 • Fotocòpia del llibre de família o document equivalent que acrediti la convivència.  Si l’estat civil del sol·licitant no és "Solter".
 • Sentència judicial del divorci o separació matrimonial ferma i conveni regulador, si s’escau. Si l’estat civil del sol·licitant és "Separat" o "Divorciat" o en supòsit de necessitat d’habitatge per no disposició d’habitatge per separació o divorci.
 • Documentació acreditativa de la necessitat d’habitatge. Certificat de titularitat cadastral (Art. 11.d del Reglament del Registre). Per a la seva comoditat, no és necessari que presenti aquest certificat junt amb la resta de la documentació, ja que ens serà enviat internament per la Gerència Regional del Cadastre.
 • Original i fotocòpia de l'escriptura de compravenda de l’habitatge actual, si s’escau. Si un membre de la unitat de convivència posseeix un habitatge en propietat.
 • Fotocòpia de rebuts de pagament de l’impost de béns immobles, si s’escau. Si un membre de la unitat de convivència posseeix un habitatge en propietat.
 • Certificat de l’Ajuntament d’habitatge declarat en ruïna, còpia del conveni regulador i sentència judicial denúncia formal. Supòsit de necessitat d’habitatge declarat en ruïna.
 • Denúncia formal. Supòsit de necessitat d’habitatge per abandó de l’habitatge en cas de maltractament.
 • Fotocòpia de la demanda i/o sentència judicial o notarial. Supòsit d’inici d'un procés d’execució hipotecària.

El Consorci de l’Habitatge de Barcelona podrà demanar tots els documents complementaris que cregui necessaris, quan entengui que és imprescindible per a valorar les circumstàncies econòmiques, personals i familiars dels sol·licitants.

Procés de sol·licitud

Emplenar la sol·licitud Per internet, trucant al 010 o a qualsevol oficina d’habitatge sol·licitant cita prèvia Recopilar la documentació requerida Presentar la sol·licitud i la documentació El registre examina la sol·licitud i la documentació Està tot correcte? Es resolen els defectes? No Inscripció completada No s’inscriu en el registre Inscripció completada No s’inscriu en el registre

Per realitzar la sol·licitud de registre es pot fer mitjançant els següents canals:

Convocatòries i processos d’adjudicació

El procés d’adjudicació d’habitatges

Els habitatges se sortejaran entre les persones inscrites al Registre d’acord amb les característiques indicades pels ciutadans en la seva sol·licitud i en funció dels requisits que estableixi cada convocatòria de sorteig d’habitatges.

El procés d’adjudicació recollit al Reglament del RSHPO, té el següent esquema:

Convocatòria L’anunci es publicarà al Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Les Bases contindran: - Promocions d’habitatges i tipologia - Requisits de participació - Llistat provisional d’admesos 10 dies hàbils com a màxim per presentar al·legacions des de l’endemà de la darrera publicació en els mitjans 20 dies hàbils com a màxim per resoldre al·legacions Publicació de llistats definitius d’admesos 3 dies hàbils com a mínim per fixar data, hora i lloc del sorteig Comunicació data sorteig Realització del sorteig Publicació llistat afavorits en el sorteig 15 dies hàbils màx. per citar als afavorits en el sorteig Acreditació que es continuen complint els requisits d’inscripció en el RSHPOB 10 dies hàbils com a màxim per acreditar Publicació llistat afavorits en el sorteig Els requisits s’hauran de continuar complint fins a la formalització del contracte amb el promotor

Informació del procés d’adjudicació:

Processos d’adjudicació realitzats

Relació dels processos d’adjudicació duts a terme mitjançant el Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Barcelona, des de la seva posada en marxa el febrer de 2009.

Processos d’adjudicació realitzats

Convocatòries en curs

Us informem dels processos d’adjudicació en curs, en els que participen els ciutadans i ciutadanes inscrits al RSHPO que compleixen amb els requisits fixats a les bases de la convocatòria d’acord amb la tipologia escollida.

Convocatòries en curs

Properes convocatòries

Promocions en construcció

Promocions amb llicència d'obra

A continuació es mostren les promocions d'habitatge protegit de Barcelona que ja disposen de llicència per iniciar obres.

Promocions amb llicència d'obra

Promocions d’adjudicació directa de promotor

Una vegada finalitzades les adjudicacions d'una promoció, i d'acord amb el que estableix el Reglament del Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial de Barcelona, els habitatges que hagin quedat vacants, es traslladaran al promotor corresponent perquè faci la seva comercialització directament, sempre que les persones que ho sol·licitin constin inscrites en el Registre. Aquelles persones interessades s'hauran d'adreçar directament al promotor que correspongui a cada promoció. Aquestes són les promocions actuals: 

Preguntes freqüents