Funcions del Consorci de l’Habitatge de Barcelona

Image
funcions

El Consorci de l’Habitatge de Barcelona és un ens públic creat a l’empara de la Carta municipal de Barcelona. Està format per la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona i té personalitat jurídica pròpia i independent. Disposa del Consell de l’Habitatge Social de Barcelona com a òrgan de participació.

El Consorci té per objectiu desenvolupar polítiques en matèria d’habitatge assequible i rehabilitació a la ciutat de Barcelona. A continuació, es detallen totes les seves funcions:

Planificar les actuacions d'habitatge públic en l'àmbit municipal de Barcelona.

Planificar la promoció directa o convinguda amb altres ens d'habitatge públic a la ciutat de Barcelona.

Promoure una política d'habitatges de lloguer assequible, en especial per a joves i altres col·lectius amb requisits específics. 

Planificar les actuacions de remodelació i rehabilitació de barris que s'hagin de dur a terme a la ciutat de Barcelona.

Programar i promoure la rehabilitació, reparació i millora dels barris de promoció pública existents.

Dur el control, la tutela i el seguiment de les actuacions realitzades, si s'escau, per les entitats encarregades de la gestió de l'habitatge públic.

Gestionar el patrimoni públic d'habitatge i, prèvia delegació, el patrimoni públic de sòl destinat a habitatge de les administracions consorciades per fer efectiu el dret dels ciutadans a accedir a un habitatge digne i adequat. 

Gestionar, prèvia delegació, el sòl de titularitat ostentada per altres administracions a la ciutat.

Redactar, tramitar i aprovar el reglament que fixa els criteris de selecció i accés a l'habitatge públic.

Dissenyar les polítiques d'atenció al ciutadà en matèria d'habitatge i, de forma particular, gestionar el Registre Municipal d'Accés a l'Habitatge de Protecció.

Fomentar la rehabilitació d'habitatges, aprovant els instruments de planificació, programació, gestió i execució necessaris per a la seva efectivitat. 

Fomentar els ajuts i prestacions al lloguer d'habitatges, aprovant tots els instruments de planificació, programació, gestió i execució necessaris per a la seva efectivitat.

Gestionar integralment les borses d'habitatge social, aprovant els instruments de planificació, programació, gestió i execució necessaris per a la seva efectivitat. 

Assumir altres funcions en matèria d'habitatge que la Junta General consideri oportunes desenvolupar a la ciutat de Barcelona.