Bo de Lloguer Jove

  • Estat: NO ACTIU
  • Destinataris: Joves d’entre 18 i 35 anys que tinguin un contracte de pis o habitació, o estan en disposició de tenir-lo. En cas de no tenir-lo, caldrà formalitzar el corresponent contracte en el termini de 2 mesos i aportar el certificat de convivència en el termini de 3 mesos, a comptar des de la notificació de la resolució.
  • Lloguer mensual màxim: Fins a 900 € per habitatges; i fins a 450 € per habitacions.
  • Límit de renda familiar: Entre 2 i 3 vegades l’IRSC
  • Administració que atorga l'ajut: 

    Agència de l'Habitatge de Catalunya

Ajut al lloguer per a joves

L'Agència de l'Habitatge de Catalunya atorga aquestes subvencions a persones joves d'entre 18 i 35 anys amb escassos mitjans econòmics i amb la finalitat de facilitar el gaudi d'un habitatge o habitació en règim de lloguer o de cessió d'ús. L'ajut en qüestió es concedeix per a un període de 2 anys i consta d'una quantia de, com a màxim, 250 €/mes.

Aquests ajuts estan destinats a totes les persones que resideixin a la ciutat de Barcelona, titulars d’un contracte de lloguer, habitació o cessió d’ús i l’habitatge dels quals sigui el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya.

Què necessites saber per sol·licitar aquest ajut?

En aquests desplegables podràs trobar els requisits i els passos a seguir per sol·licitar aquest ajut. Preferentment, es pot sol·licitar a través de la web de tràmits de la Generalitat de Catalunya, o presencialment a les borses que formen part de la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social, a les oficines locals d’habitatge, a les dependències de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya així com a la seu de l’entitat titular o administradora de l’habitatge.