Economia i finances

Pressupostos i comptes anuals

Informes de control financer

En aquesta secció trobareu els informes de control financer, elaborats per la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, referents a l’activitat del Consorci de l’Habitatge de Barcelona.

Subvencions i Ajuts

En aquest apartat podeu trobar les convocatòries d'ajuts i subvencions que es gestionen i/o atorguen pel Consorci de l’Habitatge de Barcelona.
 
Relació de convocatòries de subvencions any 2015:

Subvencions atorgades

Podeu trobar les subvencions atorgades dels programes de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (com les prestacions permanents al pagament del lloguer), mitjançant aquest enllaç, a l’apartat 7. Transparència en l’activitat subvencional.