Grup de treball Consell de Ciutat sobre Habitatge destinat a polítiques socials

Aquest grup de treball és temporal. L'objectiu és consensuar recomanacions i polítiques que s’adreçaran a l’Ajuntament de Barcelona amb relació a les polítiques a impulsar per generar habitatge assequible i social. Reunions conjuntes entre el Consell de Ciutat i el Consell d’habitatge Social de Barcelona. Ja ha acabat la seva tasca i es crearà un dictamen des del Consell de Ciutat que anirà a informació del Plenari municipal.