Grup de treball Pla Territorial Sectorial de l’Habitatge

La creació d’aquest grup temporal de treball tindrà com a objectiu debatre el Pla Territorial Sectorial d’Habitatge de Catalunya (PTSH).

Aquest Pla té el mandat de planificar i programar a llarg termini les polítiques d’habitatge de tot Catalunya, desenvolupant uns objectius de país i planificant-los en l'espai i el temps. En aquest sentit, el principal objectiu del PTSH és aconseguir fer efectiu el dret a un habitatge digne i adequat a Catalunya i se centra a garantir que totes les noves llars que es formaran des de l'entrada en vigor del Pla puguin accedir a un habitatge digne d'acord amb les seves necessitats i característiques.

És important que la ciutat de Barcelona presenti unes propostes per fer possible la modificació del document aprovat inicialment, ja que el PTSH estableix uns objectius i unes obligacions que com a municipi caldrà gestionar. Per fer-ho, hem creat un espai de debat dins el Consell de l’Habitatge Social de Barcelona perquè les entitats i agents implicats puguin donar la seva opinió i fer propostes de millora que seran traspassades a la Regidoria d’Habitatge i Rehabilitació per a la seva incorporació, si s’escau, a l’informe preceptiu que l’Ajuntament de Barcelona ha de presentar com a Carta Municipal.