Informació en matèria de protecció de dades

Responsable del tractament, delegat de protecció de dades i finalitats del tractament
En compliment del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679, de 27 d'abril de 2016), aplicable des del 25 de maig de 2018, l'informem que les dades personals que vostè ens faciliti mitjançant el present lloc web o via l’adreça postal que consta a la secció "Contactar" seran tractades per atendre la seva sol·licitud o respondre qualsevol qüestió o dubte que vostè pugui tenir amb relació al Consorci de l'Habitatge de Barcelona.  

El responsable del tractament és el Consorci de l'Habitatge de Barcelona i les seves dades de contacte són: carrer de Dr. Aiguader, 15, 08003 Barcelona - Barcelona.  

En aquest sentit, vostè pot posar-se en contacte amb el delegat de Protecció de Dades de Consorci de l'Habitatge de Barcelona davant qualsevol dubte o necessitat que tingui en matèria de protecció de dades, enviant-li un correu electrònic a la següent adreça: dpo_chb@bcn.cat.  

En cas de fer-nos arribar qualsevol petició que impliqui el tractament de les seves dades de caràcter personal (que no sigui habilitat o d'obligat compliment per una normativa amb rang de llei), vostè consent el tractament de les mateixes per part del Consorci de l'Habitatge de Barcelona. Vostè pot revocar aquest consentiment en qualsevol moment.

Cessió de les dades
Amb caràcter general, les vostres dades no seran cedides, tret obligació legal. Tampoc hi ha previsió de realitzar transferències internacionals de dades.

Conservació
Les dades seran conservades mentre siguin necessàries amb relació a la finalitat indicada, és a dir, atendre la seva sol·licitud o respondre qualsevol qüestió o dubte, i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar de la finalitat.

Drets dels interessats
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre el tractament de les seves dades personals que el Consorci de l'Habitatge de Barcelona dugui a terme així com a sol·licitar l'accés a les seves dades personals, a rectificar-les o a suprimir-les, a limitar-ne el tractament o a oposar-s'hi, així com el dret a la portabilitat de les dades i a revocar el seu consentiment, quan legalment siguin procedents. 

Aquests drets es poden exercir mitjançant un correu electrònic a dpo_chb@imhab.cat. S'ha d'indicar en l'assumpte "Exercici de drets RGPD: Consorci de l'Habitatge de Barcelona" i  acompanyar la sol·licitud amb una còpia de DNI, passaport o qualsevol altre document d'identificació en vigor. En cas d'actuar com a representant, també s'haurà d'acreditar aquesta condició. Vostè també ens pot sol·licitar el model d'exercici de drets corresponent.

En cas que la persona cregui que els seus drets no han estat adientment atesos pot presentar una reclamació davant l'autoritat de control competent: Autoritat Catalana de Protecció de Dades.