Prestacions per al pagament de deutes del lloguer

  • Estat: ACTIU (es pot sol·licitar en qualsevol moment de l’any).
  • Destinataris: Persones amb deutes de mensualitats del lloguer provocats per circumstàncies sobrevingudes.
  • Límit de renda familiar: Entre 2 i 3 vegades l’IRSC, en funció dels membres de la unitat de convivència.
  • Lloguer mensual màxim: 900 €.
  • Administració que atorga l’ajut:

    Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Ajut per al pagament de deutes de rendes de lloguer

Aquesta prestació ajuda les persones amb dificultats econòmiques a fer front al cost del lloguer. Les finalitats d’aquesta prestació són:

  • Deixar sense efecte l’embargament de l’habitatge per impagament del deute de lloguer, possibilitant la permanència a l’habitatge de la persona sol·licitant i de la seva unitat de convivència.
  • Prevenir l’exclusió social a conseqüència de la pèrdua de l’habitatge.


En els expedients de deutes de lloguer, si durant la gestió de la prestació la persona sol·licitant deixa l'habitatge o el perd per via judicial, es denegarà la prestació ja que deixa de ser el seu domicili habitual i permanent. En els casos en els quals es perdi l’habitatge a conseqüència d’un procediment judicial, es podrà demanar l’ajut per la pèrdua de l’habitatge.

Als efectes d’aquestes prestacions es considera que formen part de l’import del lloguer els següents conceptes: la renda, els endarreriments de la renda, els imports corresponents a la repercussió de les obres de millora, l'impost de béns immobles (IBI), la taxa pel servei de recollida d'escombraries i, si escau, les despeses de garatge i traster inclosos en el contracte i satisfetes per l’arrendatari.

 

Què necessites saber per sol·licitar l’ajut?

En aquests desplegables podràs trobar els requisits i els passos a seguir per sol·licitar aquest ajut, que es pot demanar en qualsevol moment a les Oficines de l’Habitatge de Barcelona.