Prestacions permanents per al pagament del lloguer

  • Estat: ACTIU
  • Destinataris: Persones que ja en van ser beneficiàries a l'exercici 2023, d'acord amb l'Ordre MAH/402/2009, de 5 d'agost, que el 31/12/2012 tenien 65 anys o més, amb resolució favorable atorgada l'any 2010
  • Límit de renda familiar: 2,35 vegades l’IRSC
  • Administració que atorga l'ajut: 

    Agència de l'Habitatge de Catalunya

Ajut per al pagament del lloguer

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya atorga aquestes subvencions a persones que ja en van ser beneficiàries a l'exercici 2023, d'acord amb l'Ordre MAH/402/2009, de 5 d'agost, que el 31/12/2012 tenien 65 anys o més, amb resolució favorable atorgada l'any 2010. L’ajut en qüestió consta d’una quantia de, com a màxim, 240 € mensuals i un mínim de 20 € mensuals.

Aquests ajuts estan destinats a totes les persones que resideixin a la ciutat de Barcelona, en risc d'exclusió social segons l'article 2.5 de les bases, i que siguin titulars d'un contracte de lloguer de l'habitatge on resideixin amb caràcter habitual i permanent i que acreditin uns ingressos de la unitat de convivència no superiors als que es fixen en la corresponent convocatòria de prestacions. 

Què necessites saber per sol·licitar aquest ajut?

En aquests desplegables podràs trobar els requisits i els passos a seguir per sol·licitar aquest ajut. Preferentment, es pot sol·licitar a través del web de tràmits de la Generalitat de Catalunya o, en cas de necessitat, presencialment a les oficines locals d’habitatge o a les borses que formen part de la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social o a la seu de l’entitat titular o administradora de l’habitatge, en els casos de llogaters d’habitatges gestionats per administracions o empreses públiques, així com a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.