Sistema Intern d’Alertes en Matèria d’Infraccions Normatives i de Conductes Contràries a la Integritat Pública

COMPARTICIÓ O SUPORT DEL SISTEMA INTERN D’ALERTES EN MATÈRIA D’INFRACCIONS NORMATIVES I DE CONDUCTES CONTRÀRIES A LA INTEGRITAT PÚBLICA DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT, APROVAT PER ACORD DEL GOVERN, DE 25 DE JULIOL DE 2023.

La Llei estatal 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, transposa la Directiva (UE) 2019/1937, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del dret de la Unió Europea sobre la protecció dels informants. També, n’amplia l’àmbit material a les infraccions penals i a les infraccions administratives greus i molt greus, estableix el marc legal de protecció dels informants i determina que les organitzacions del sector públic i privat han de disposar d’un sistema intern, definint el seu contingut mínim, i d’un sistema extern d’informació.

L’Acord de Govern de 25 de juliol de 2023, compleix el mandat legal establint el Sistema Intern d’Alertes en Matèria d’Infraccions Normatives i de Conductes Contràries a la Integritat Pública de l’Administració de la Generalitat, mentre no s’aprova una llei pròpia per a la protecció de les persones que alertin d’infraccions normatives.

Aquest sistema intern d’alertes de l’Administració de la Generalitat de Catalunya és d’aplicació als departaments i entitats autònomes de l’Administració de la Generalitat, i l’esmentat acord de Govern també preveu la possibilitat de la seva compartició amb la resta d’entitats del sector públic de l’Administració de la Generalitat.

Per aquest motiu, prèvia petició del Consorci, la Direcció General de Bon Govern, Innovació i Qualitat Democràtiques de la Generalitat de Catalunya va emetre Resolució 059/SII/2023 autoritzant la compartició del Sistema Intern d’Alertes en Matèria d’Infraccions Normatives i de Conductes Contràries a la Integritat Pública de l’Administració de la Generalitat amb el Consorci de l’Habitatge de Barcelona.

El canal intern d’alertes és la via preferent per comunicar a l’Administració infraccions normatives i conductes contràries a la integritat pública, amb la garantia de protecció de la persona que fa l’alerta, i l’enllaç al mateix és el següent:

https://administraciopublica.gencat.cat/ca/integritat-publica/sistema-intern-dalertes/canal-intern-dalertes/